អាចបត់បែនបាន Coupling Hose មានការគៀ

    WhatsApp Online Chat !